Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Pirkanmaan Avo-Asunnot
Näsilinnankatu 30, 33200 Tampere
020 741 3295, asiakaspalvelu@avoasunnot.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Toimitusjohtaja Olli Rissanen
Näsilinnankatu 30, 33200 Tampere
olli.rissanen@avoasunnot.fi

3. Rekisterin nimi

Järjestelmä asuntojen rakennuttamista, oman asuntokannan myyntiä ja vuokrausta sekä isännöintiä varten

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 • vuokralaisen/osakkeenomistajan tietojen ylläpito
 • vuokra- ja vastikevalvonta (vuokrareskontran ylläpito)
 • vuokrasuhteeseen ja asunnon hallintaan perustuvien saatavien perintä
 • asuntojen kunnossapito
 • asukasviestintä
 • sisäänmuutto- ja poismuuttoajankohdat
 • isännöinti (osakeluettelot, isännöitsijäntodistukset yms.)

5. Rekisterin tietosisältö

 • vuokralaisen/osakkeenomistajan ja muiden samassa taloudessa asuvien tiedot; nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot (osoite, puh.nrot, sähköpostiosoitteet)
 • vuokrasopimustiedot; huoneiston tiedot, vuokra-aika, vuokran suuruus ja muut sopimusehdot
 • mahdollisen edunvalvojan nimi ja yhteystiedot
 • vuokran ja vuokrasopimukseen perustuvien maksujen erääntymis- ja suoritusajankohdat
 • vuokrasuhteeseen perustuvaa velkaa koskevat maksusuunnitelmat
 • vuokrasuhteen päättymistä koskevat tiedot (irtisanominen, purkaminen, muutto-/häätöpv)
 • vuokralaiselle annetut varoitukset, vuokralaisen reklamaatiot vastauksineen sekä muu vuokrasuhteen kannalta sisällöltään merkittävä viestintä

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 • rekisteröidyn täyttämän asuntohakemuksen tiedot
 • rekisteröidyn hakemuksensa liitteeksi toimittamista dokumenteista ilmenevät tiedot
 • rekisteröidyn muun kommunikoinnin yhteydessä antamat tiedot
 • rekisteröidyn antamia huoneistossa asuvien henkilöiden lukumäärää koskevia tietoja täydennetään tarvittaessa Väestörekisterikeskuksesta hankittavilla tiedoilla

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Pirkanmaan Avo-Asunnot Oy:n ulkopuolisten käyttöön.

Ulkopuoliset tahot (sopimuskumppanit), joille tietoja luovutetaan toimeksiannon perusteella:

 • kirjanpito
 • asuntohakemuksissa ja vikailmoituksessa ilmoitetut tiedot ovat sivuston- ja palvelimenylläpitäjien tietokannassa
 • tahot, joilla on lainsäädäntöön perustuva oikeus tietojen saantiin
 • Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot säilytetään rekisterinpitäjän lukittavissa ja hälyttimillä turvatuissa toimitiloissa lukituissa kaapeissa, joihin asiattomilla ei ole valvomatonta pääsyä. Aineisto säilytetään erityistä huolellisuutta noudattaen ARA:n asukasvalintaoppaan antamien ohjeiden mukaan. Aineistot hävitetään asianmukaisesti ulkopuolisen toimijan (Prosec-paperintuhous) toimesta. Tietoja säilytetään valtion ohjeiden mukaan 10 v. sen jälkeen, kun sopimus on päättynyt.

BATK:lla käsiteltävät tiedot
Sähköiset tiedot on tallennettu erityisesti tätä tarkoitusta varten kehitettyyn järjestelmään, joka on suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla vallitsevan tietoturvakäytännön mukaisilla teknisillä keinoilla. Rekisterinpitäjä hallinnoi käyttöoikeuksia ja myöntää niitä vain nimetyille henkilöille, jotka tehtäviensä hoitamiseksi tarvitsevat pääsyn tietoihin.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyillä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteys asiakaspalveluumme. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu.

Laadittu 18.8.2023